O nas

Informacje o CKZiU Chełm


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie odpowiada za organizację zadań praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, średnich i policealnych, egzaminów z nauki zawodu oraz innych zadań edukacyjnych. Dodatkowo, Centrum oferuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla dorosłych oraz egzaminy kwalifikacyjne dla uczestników pozaszkolnego kształcenia. Centrum prowadzi również działalność usługową dla lokalnej społeczności. Szkoła działa zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą Prawo oświatowe, i realizuje określone w Statucie cele i zadania. Zapewnia uczniom warunki do kompleksowego rozwoju psychofizycznego, uwzględniającego ich indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości. Przygotowuje ich również do wejścia na rynek pracy. Szkoła gwarantuje bezpłatne nauczanie zgodnie z ramowymi planami nauczania, przeprowadza rekrutację na zasadzie powszechnej dostępności oraz zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Priorytetem jest przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów ustalonych przez Ministra właściwego do spraw oświaty.

Cele i zadania szkoły

Szkoła poprzez swoją działalność ma realizować określone cele i zadania. Główne cele to umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie zdolności samokształcenia i samodoskonalenia, oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich. Szkoła również stawia sobie za zadanie umożliwienie słuchaczom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kształcenie umiejętności praktycznych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Aby osiągnąć wyznaczone cele, Centrum podejmuje szereg zadań. Przede wszystkim zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do potrzeb i możliwości słuchaczy, zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną, stale podnosi poziom pracy, stosuje nowoczesne metody i formy pracy, poszukuje innowacyjnych rozwiązań, wspiera słuchaczy w wyborze form kształcenia i zawodu, opracowuje materiały pomocnicze, gromadzi informacje naukowo-techniczne dla kształcenia zawodowego i współpracuje z lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju szkoły.

CKZiU Chełm jest odpowiedzialne za organizowanie praktycznych zajęć dla uczniów chełmskich szkół. Działa na rzecz dostarczenia uczniom praktycznego doświadczenia związanego z ich wybranymi kierunkami zawodowymi. Poprzez organizację zajęć w ramach warsztatów szkolnych, Centrum umożliwia uczniom zdobycie umiejętności praktycznych oraz bezpośredni kontakt z realnymi sytuacjami zawodowymi. Dzięki temu uczniowie mają możliwość rozwoju i zdobycia praktycznej wiedzy, której potrzebują do skutecznego funkcjonowania w wybranych zawodach. CKZiU organizuje naukę dla różnych typów szkół, takich jak szkoły zawodowe, szkoły średnie oraz szkoły policealne.Obejmuje to uczniów i słuchaczy, którzy podjęli naukę w tych placówkach w celu zdobycia zawodowego wykształcenia lub podnoszenia kwalifikacji. CKZiU wspiera i realizuje zadania statutowe związane z organizacją praktycznych zajęć, egzaminów zawodowych oraz innych form edukacyjnych dla uczniów lub słuchaczy tych szkół.

Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj