Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


ostatnia aktualizacja: 2024-02-15

Deklaracja dostępności stron internetowych

 

Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chemie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ckziuchelm.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 5-04-2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 5-04-2016

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Niezgodności:

·       treści nietekstowe nie posiadają swojej tekstowej alternatywy

·       filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych oraz pozbawione są audio deskrypcji

·       dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.

·       część publikacji w formie plików PDF/XLS/DOC nie jest dostępnych cyfrowo,

·       część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

·       dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r.

·       treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·       podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery lub ciemne tło, jasne litery),

·       możliwość powiększenia wielkości liter i elementów na stronie,

·       możliwość wyświetlania strony w skali szarości,

·       wyróżnienie odnośników, linków, tytułów,

·       zmiana koloru tła oraz kroju czcionki na bardziej czytelny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających swobodnie poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

Linki w zdecydowanej większości otwierane są w tym samym oknie umożliwiając pełną kontrolę nad przeglądarką.

 

Oświadczenie zaktualizowano dnia 14.02.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Pawluk, adres poczty elektronicznej: dyrektor@ckziuchelm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres:

 

Budynek główny:

22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29

Tel.: 82 563 13 23

E-mail: sekretariat@ckziuchelm.pl

 

Filia nr 1 i budynek kształcenia dorosłych:

22-100 Chełm, ul. Batorego 1

Tel.: 82 563 19 06

 

Filia Nr 2:

22-100 Chełm, ul. Graniczna 2

Tel.: 82 564 72 85

 

Strona internetowa: http://www.ckziuchelm.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Do budynku głównego oraz fili nr 1 prowadzi podjazd dla wózków. Filie placówki nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku głównym oraz Fili nr 2 znajdują się parkingi dla osób niepełnosprawnych.

Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Toalety w budynku głównym oraz szkoły dla dorosłych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj