Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej CKZiU Chełm.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 10 maja 2016 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 07 marca 2023 roku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.ckziuchelm.pl/jbip

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 • filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Niezgodności:

 • treści nietekstowe nie posiadają swojej tekstowej alternatywy
 • filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych oraz pozbawione są audio deskrypcji
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronienie są dostępne.
 • część publikacji w formie plików PDF/XLS/DOC nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu dla tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności :

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 roku.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informację zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Dąbrowski – adres email:  tdabrow@ckziuchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 563 13 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba, żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29

Tel.: 82 563 13 23

E-mail: sekretariat@ckziuchelm.pl

Strona internetowa: http://www.ckziuchelm.pl/jbip

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynki szkoły nie posiadają podjazdu, miejsca parkingowego, wind, toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 21:27 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:40 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:42 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:43 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:44 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:46 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 16:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 16:51 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 marzec 2022 09:35 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 kwiecień 2023 11:03 Super User